Sustainable motions - SmoothIT
Research Project, 2017 – 2020

SmoothIT-projektet kommer att utveckla modeller, metoder, verktyg och optimeringsalgoritmer för att hjälpa den svenska industrin att skapa mjukare robotrörelser, vilket minskar energianvändningen och ökar livslängden. Dessutom kommer utvecklings- och underhållsarbetet att förbättras med hjälp av verktyg för övervakning och driftsprognos för underhållsplanering.


Det övergripande målet är att minska maskiners och robotars energianvändning med upp till 30% och öka livslängden hos enheterna med mer än 10%. De senaste forskningsresultaten från Chalmers har visat att genom att justera robotens rörelser något, kan energianvändningen minskas med 10-30%, samtidigt som cykeltiden bevaras. Dessa optimerade rörelser är mjukare än de ursprungliga rörelserna, vilket ökar robotens och komponenternas livslängd genom att minska slitaget.

Participants

Petter Falkman (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Fraunhofer-Chalmers Centre

Göteborg, Sweden

University West

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-03078
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2017-12-22