CBIs studie om innovationsledning
Report, 2011

CBI har under andra halvåret 2010 och första halvåret 2011 genomfört en studie av innovationsledning hos 38 utvalda svenska företag inom tillverkning, IT och Telekom. Syftet var att undersöka hur företagen leder och organiserar innovation samt vilka utmaningar de står inför. Frågorna har besvarats av antingen VD eller en medlem i ledningsgruppen med insyn i företagets hantering av innovation. Resultatet visar att - de flesta företagen inte skiljer på radikal och inkrementell innovation - i många företag används ordet innovation för all produkt- och tjänsteutveckling - de flesta företag ser en ökning av innovationstakten inom sin respektive bransch - de flesta företag uttrycker att innovation är viktigt, samtidigt som få företag har innovationsfrågor bland sina tre största utmaningar - hälften av företagen använder någon form av rutin för att stärka sin förmåga att skapa nya produkter och tjänster, men endast ett fåtal använder flera olika rutiner - förstainnovationsföretagen (mindre, relativt nystartade företag) skiljer sig från de övriga i det att de är starkt innovationscentrerade - många företag välkomnar stöd från akademin, men endast ett fåtal önskar stöd att öka sin innovationsförmåga CBIs samtliga seniora forskare har genomfört intervjuerna.

Author

Henrik Berglund

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Joakim Björkdahl

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Sofia Börjesson

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Maria Elmquist

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Jonas Hjerpe

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Christian Sandström

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Sören Sjölander

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Anne Elerud-Tryde

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Jan Wickenberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Business Administration

More information

Created

10/7/2017