Modellering av tidsberoende grundvattensänkning, markdeformationer och dess skaderisker
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Detta projekt syftar till att kvantifiera geologiska, hydrogeologiska och geotekniska osäkerheter, konsekvenser och risker på grund av lokal grundvattensänkning orsakad av undermarkskonstruktioner i urban miljö under bygg- och driftsfas. Inläckage av grundvatten, under såväl byggnation som drift av infrastruktur under mark, kan ge upphov till sänkning av befintligt grundvattentryck. I områden med deformationskänsliga leror leder trycksänkning till markdeformationer, med potentiellt betydande skador på byggnader och annan infrastruktur i närheten som följd.
Baserat på avancerade numeriska kalkyler och systematiska känslighetsanalyser kan modeller prognostisera till vilka nivåer, samt hur länge, grundvatten kan sänkas i ett projektområde utan betydande risk för skadliga markdeformationer. FoU projektet kommer att resultera i nya metoder för riskberäkning, -bedömning och -hantering av deformationsskador till följd av grundvattensänkningar. Dessa metoder ska kunna användas för att säkerställa till vilka nivåer, samt hur länge, grundvattensänkningar kan ske utan risk för betydande skador. 

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ayman Abed

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ezra Haaf

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jonas Sundell

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Pierre Wikby

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Digital Twin Cities Centre

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2020/54637
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-17