Modellering av tidsberoende grundvattensänkning, markdeformationer och dess skaderisker
Research Project, 2020 – 2023

Detta projekt syftar till att kvantifiera geologiska, hydrogeologiska och geotekniska osäkerheter, konsekvenser och risker på grund av lokal grundvattensänkning orsakad av undermarkskonstruktioner i urban miljö under bygg- och driftsfas. Inläckage av grundvatten, under såväl byggnation som drift av infrastruktur under mark, kan ge upphov till sänkning av befintligt grundvattentryck. I områden med deformationskänsliga leror leder trycksänkning till markdeformationer, med potentiellt betydande skador på byggnader och annan infrastruktur i närheten som följd.
Baserat på avancerade numeriska kalkyler och systematiska känslighetsanalyser kan modeller prognostisera till vilka nivåer, samt hur länge, grundvatten kan sänkas i ett projektområde utan betydande risk för skadliga markdeformationer. FoU projektet kommer att resultera i nya metoder för riskberäkning, -bedömning och -hantering av deformationsskador till följd av grundvattensänkningar. Dessa metoder ska kunna användas för att säkerställa till vilka nivåer, samt hur länge, grundvattensänkningar kan ske utan risk för betydande skador. 

Participants

Minna Karstunen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Ayman Abed

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Ezra Haaf

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Lars Rosen

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Jonas Sundell

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Pierre Wikby

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Collaborations

Digital Twin Cities Centre

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/54637
Funding Chalmers participation during 2023–2025

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/54637
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-10-05