Makroalger för ett biobaserat samhälle - odling, bioraffinering och energiutvinning (SEAFARM)
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Tänk er en framtid där Sverige har gjort sig oberoende av fossilbaserade råvaror. Där vårt land har gått över till en ekonomi baserad på förnybara resurser från jordbruket, skogen och haven. I den framtiden finns det förutsättningar för bönder till havs som skördar lämpliga makroalger från odlingar i både Västerhavet och Östersjön. I anslutning till odlingarna finns det bioraffinaderier som på ett smart sätt utnyttjar algråvaran till att producera näringsrika och nyttiga livsmedel, djurfoder och andra användbara ämnen. Algråvaran utgör också grunden för nya material att ersätta dagens oljebaserade plaster med. Restprodukterna från bioraffinaderiet används till att producera bränsle i form av biogas och rötresten som fortfarande kan innehålla näringsämnen används i jordbruket. Det näringsläckage som sedan sker från jordbruksmarken fångas upp av algodlingarna och på detta vis sluter vi kretsloppet. Ett nytt system som varken bidrar till växthusproblematiken eller övergödningen av våra hav har skapats! Målsättningen med SEAFARM är att i en tvärvetenskaplig grupp av experter från fyra universitet - KTH, Chalmers, Göteborgs universitet och Linneuniversitetet - undersöka förutsättningarna för att skapa ett kretsloppssystem baserat på algodlingar i våra svenska kustvatten. Expertgruppen som består av marinbiologer, kemister, livsmedelsvetare, ingenjörer och ekonomer har en unik samlad kompetens. Sverige har goda förutsättningar för odling av alger. Odling av alger i kustzonen kan dessutom hjälpa till att minska övergödningen då algerna tar upp näring. Ytterligare en fördel med algodling är att ingen värdefull åkermark tas i anspråk. Makroalger innehåller, precis som de flesta jordbruksodlade näringskällor, kolhydrater, proteiner och fetter. Kolhydraterna kan användas till biobaserade material eller kemikalier. Proteindelen innehåller alla livsnödvändiga aminosyror vilket gör den mycket intressant som ingrediens i mat och foder. Även fettfraktionen, är av stort intresse då den är rik på omega-3-fettsyror. För att maximera användningen av biomassan är det viktigt att utvinningen av en fraktion inte spolierar möjligheten att ta till vara andra värdefulla fraktioner. Det är viktigt att behandlingen i ett steg inte förändrar de kemiska egenskaper som är betydelsefulla i nästa. De olika processtegen måste ske i rätt ordning och ske på ett så skonsamt sätt som möjligt. För att uppnå ovanstående behövs mer forskning, och SEAFARM bidrar med viktiga bitar. Möjligheten finns att med hjälp av en ny typ av hållbar industri på sikt utveckla Sveriges kustregioner. Denna industri är baserad på odlade alger med den unika förmågan att fungera som både livsmedel, djurfoder, kemikalie-, material- och energikälla. Algodlingen blir samtidigt ett miljöprojekt som inte enbart fångar näring utan också kan fungera som livsrum för olika marina arter och bidra till ökad biologisk mångfald i kustzonen. Det finns också möjlighet att kombinera algodlingen med en fiskodling där algerna tar hand om de näringsämnen som fiskodlingen släpper ut. Projektet har 13 samarbetspartners från kustregioner både i väst, syd och ost. Såväl kommuner som små och medelstora företag har uttryckt intresse. Projektet har fem fokusområden (FO) där FO1 kommer att etablera en försöksodling av alger samt se på de ekologiska och miljömässiga effekterna av odlingen. FO2 kommer att undersöka hur den skördade biomassan skall förberedas och hanteras innan den skickas till bioraffinaderiet. FO3 kommer att utgöras av bioraffinaderiet där värdefulla näringsämnen som t.ex. fett och proteiner kommer utvinnas. Inom FO3 kommer man också att analysera och utvärdera kemikalier och polymerer som kan användas till olika typer av miljövänliga material. Det fjärde fokusområdet, FO4, kommer att titta på resterna från bioraffinaderiet och förutsättningarna att producera biogas. Det sista fokusområdet (FO5) har i uppdrag att utvärdera hela processkedjan utifrån hållbarhet. Där de ekologiska, miljömässiga och socio-ekonomiska konsekvenserna av SEAFARM utreds, med hänsyn tagen både till naturresurs- och teknisk potential. En viktig del av FO5 blir att studera energibalansen i processkedjan, samt vilka socio-ekonomiska konsekvenser en utveckling av ett algbaserat bioraffinaderi får för Sverige. Projektets styrka är helhetsgreppet där personer från många discipliner och branscher samarbetar. Lyckas SEAFARM kan det visa på hur man kan uppfylla visionen om en biobaserad ekonomi i Sverige.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Industriell Bioteknik

Joakim Olsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Ingrid Undeland

Livsmedelsvetenskap

Jenny Veide Vilg

Industriell Bioteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 213-2013-92
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.seafarm.se

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/departments/bio/...

Senast uppdaterat

2016-07-21