Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadståndet på områdesnivå
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet syftar till att utveckla en ny metodik för analys av hur städers byggnadsbestånd kan ställas om mot ett mer hållbart energisystem. Metodiken kombinerar en tidigare utvecklad byggnadsbeståndsmodell, utnyttjande av geografiska informationssystem (GIS) samt livscykelanalys. Denna metodik bygger bland annat på urbana typologier, samt en kombination av rumsliga och tekniska aspekter. Energirelevansen är hög genom att områdesnivån medger bättre möjligheter att välja strategier som passar olika delar av området med avvägningar mellan energihushållning och energiförsörjning.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Filip Johnsson

vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Erika Mata Las Heras

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Magnus Österbring

vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-16