SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden
Forskningsprojekt, 2016 – 2021

Undermarksrymden – eller volymen under markytan – är en resurs som kan användas för många olika syften, t.ex. uttag av grundvatten, lagring av värme och kyla, undermarkskonstruktioner, och grundläggning av byggnader. Plan och bygglagen som reglerar planeringsprocesserna ger idag sparsamt med anvisningar gällande planering och nyttjande av undermarksrymden. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera möjligheter för att öka undermarksinformation i tidiga planeringsskeden för att: 1) förbättra möjligheterna att identifiera hållbara och kostnadseffektiva lösningar med avseende på undermarksfrågor, 2) att reda ut rättigheter vid utveckling av undermarksnyttjande och 3D-egenskaper, samt 3) ta fram rekommendationer för att kunna planera för hållbar användning av undermarksrymden. Specifika mål i projektet är att: (i) identifiera nya möjligheter att integrera undermarksfrågorna i planeringsprocessen, och (ii) att föreslå ett ramverk för kommuner för hållbar planering och användning av undermarksrymden med syftet att stödja utveckling av översiktsplaner och detaljplaner.

 

Nyckelord: Undermarksplanering, undermarksrymden, undermarksförhållanden, hållbarhet, beslutsstöd

Projektet genomförs vid avdelningen för teknisk geologi och geoteknik, forskargruppen Miljögeologi – mark- och vattenresurser, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Deltagare

Jenny Norrman (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars O Ericsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Anders Markstedt

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Yevheniya Volchko

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

Sweden

Boverket

Karlskrona, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Tyréns, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 942-2016-50
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-25