En framtid utan förare?
Forskningsprojekt , 2019

Bakgrund

Ett hållbart transportsystem är ett fossilfritt system, baserat bl.a. på tanken om delade resurser där autonoma fordon (AV) kan spela en viktig roll. AV, om privatägda eller ingående i en pool, kräver ytterligare teknisk utveckling, men utvecklingen kommer också att bero på såväl organisationers som individers (som beslutsfattare, medborgare eller användare) acceptans och förtroende för autonom körning (AD). Tidigare undersökningar om vilka faktorer som påverkar slutanvändarnas acceptans och förtroende för AV och AD har huvudsakligen åberopat data intervjuer eller enkäter baserade på olika acceptansteorier, mer eller mindre anpassade till en AV-kontext. Faktorerna inkluderar aspekter som användbarhet, användarvänlighet och tillförlitlighet. Senare forskning har emellertid argumenterat för behovet av ett mer holistisk perspektiv med hänsyn tagen till, till exempel hur tanken om AV och AD kommuniceras och genom vilka kanaler, hur informationen tolkas och förstås. Detta kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Syfte

Syftet med projektet är att - genom att integrera ett human-factors och ett psykologiskt perspektiv - söka efter ytterligare kunskap om och förståelse av faktorer som påverkar människors (slutanvändares) acceptans och förtroende för autonoma fordon.

Forskningsansats

Två studier kommer att planeras, analyseras och tolkas i samarbete mellan forskare med ett human factors respektive ett psykologiskt perspektiv. Var och en studierna kommer att behandla olika forskningsfrågor (människors förståelse av AV, attityder mot AV, mediernas inverkan etc.), men båda kommer att bidra till att bygga kunskap om vilka faktorer som påverkar människors acceptans och förtroende för autonoma fordon. Fokus kommer att vara bilar och NHTSA nivåer 3-4. Var och en av studierna kommer att involvera ett teoretiskt representativt urval av slutanvändare. Väl etablerade metoder (som intervjuer och enkäten) kommer att användas för att samla in relevant data, men studierna kommer också att omfatta mer innovativ metodik. Avsikten är att utnyttja (i) metodisk triangulering för att samla in mer information än vad som är möjligt endast med en metod och (ii) generativa metoder för att locka fram information som inte är tillgänglig på annat sätt

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-07