SMART PM - Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance Management
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Trots ökande digitalisering i industrin, är mätning och styrning av diskret tillverkning fortfarande beroende av manuella lösningar och det finns brister i systemintegration. Syftet med projektet är att öka resurs- och kostnadseffektivitet som en ökad digitalisering och automatisering inom de områden projektet adresserar: 1) automatisk validering av operationstider vid manuell montering, 2) automatisk processövervakning vid bearbetning, 3) automatisering av kostnadsbaserade beslutsstöd för produktionsutveckling och 4) organisationsmognad för ökad digitalisering. Generellt förväntas projekt bidra med ökad automatisering i styrning och ledning av produktion. Specifika förväntade resultat är 1) pilotimplementering av nytt valideringssystem för operationstider vid manuell montering, 2) utvecklat koncept för sensorstyrd realtidsmätning av verktygs/utrustningskondition, 3) kostnadsbaserat beslutsstöd för att prioriteringar av olika digitala förbättringsalternativ och 4) självvärderingsverktyg för digital organisationsmognad. Projektet förväntas också bidra till ökad digitalisering hos de tre deltagande SME-företagen. Arbetet i WP1-3 kommer i huvudsak att bedrivas i fallstudier tillsammans med de deltagande företagen, där inriktningarna på dessa styrs av företagens motivation att delta i projektet. Arbetet i WP4 kommer att utvecklas via frekvent återkommande workshops, där även utmaningar och resultat från fallstudierna kommer att diskuteras och presenteras i syfte att dela resultat under arbetets gång. En framgångsfaktor, från tidigare liknande projekt, i att skapa ett aktivt projektkonsortium är regelbundna fysiska möten. Detta arbetssätt kommer därför att användas även i detta projekt.

Deltagare

Mats Winroth (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Peter Almström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Carla Gonçalves Machado

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Landström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-01583
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/S...

Senast uppdaterat

2019-10-03