Riskvärdering med SCORE-metoden för Järpens industriområde i Åre kommun - Fallstudierapport
Rapport, 2016

(Detta är ett utdrag ur sammanfattningen i pdf:en) Denna studie har gjorts inom ramen för forskningsprojektet SAFIRE ((Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency). SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige. Som metod för att utföra hållbarhetsbedömningar av EBH-åtgärder används SCORE (Sustainable Choice Of REmediation), vilken utvecklats vid Chalmers tekniska högskola. SCORE är en metod för s.k. multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier. SCORE är avsett att tillämpas i den s.k. riskvärderingen i EBHprojekt, där olika åtgärdsalternativ utvärderas för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål. I SAFIRE-projektet genomförs ett antal fallstudier och Järpens industriområde utgör en av dessa. Syftet med fallstudierna är dels att genomföra hållbarhetsbedömningar med SCORE i pågående verkliga projekt i avsikt att få ett relevant underlag för forskningsprojektet, dels att ge EBH-projekten ett fördjupat underlag för riskvärderingen av åtgärdsalternativ. Järpens industriområde är påverkat av industriverksamheter sedan 1880-talet. Dagens föroreningskällor inom området är fyllnadsmassor av bland annat kisaska, som föreligger både ytligt och på större djup. Förhöjda föroreningshalter över riktvärden har uppmätts i jord, grundvatten, ytvatten och sediment. Metaller som förekommer i jord med förhöjda halter är: arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Spridningsvägar som identifierats är via grundvatten, ytavrinning, erosion/ras/skred, samt damning. Skyddsobjekt är ytvatten (Järpströmmen och sjön Liten), sediment- och ytvattenlevande organismer, samt människor (arbetande och tillfälliga besökande). Markmiljön har bedömts ha ett begränsat skyddsvärde, alternativt helt sakna skyddsvärde, p.g.a. mycket begränsade förutsättningar i marken för marklevande organismer i den framtida användningen av området som industrimark. Huvudman för efterbehandlingsåtgärderna i Järpens industriområde är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I projektledningen ingår representanter för SGU och Åre kommun.

Författare

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Frida Franzén

Enveco Miljöekonomi AB

Jenny Norrman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Tore Söderqvist

Enveco Miljöekonomi AB

Yevheniya Volchko

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Formas (210-2014-90), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Projekt Järpen, riskvärdering enligt SCORE

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (15-88068/4), 2015-08-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-16