Riskvärdering med SCORE-metoden för BT Kemi Södra området i Svalövs kommun - Fallstudierapport
Rapport, 2016

(Detta är ett utdrag ur sammanfattningen) Denna studie har gjorts inom ramen för forskningsprojektet SAFIRE (Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency). SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige. Som metod för att utföra hållbarhetsbedömningar av EBH-åtgärder används SCORE (Sustainable Choice Of REmediation), vilken utvecklats vid Chalmers tekniska högskola. SCORE är en metod för s.k. multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier. SCORE är avsett att tillämpas i den s.k. riskvärderingen i EBHprojekt, där olika åtgärdsalternativ utvärderas för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål. I SAFIRE-projektet genomförs ett antal fallstudier och BT Kemi Södra området utgör en av dessa. Syftet med fallstudierna är dels att genomföra hållbarhetsbedömningar med SCORE i pågående verkliga projekt i avsikt att få ett relevant underlag för forskningsprojektet, dels att ge EBH-projekten ett fördjupat underlag för riskvärderingen av åtgärdsalternativ. Det södra BT Kemi-området har nyttjats för industriverksamhet under lång tid. Den befintliga betsaftfabriken förvärvades 1964 av Bönnelyche & Thuröe AB, med syfte att förlägga produktion och lagerhållning av växtbekämpningsmedel vid anläggningen. Den nya verksamheten BT Kemi medförde omfattande föroreningspåverkan på mark, grundvatten och ytvatten i området. I slutet av 1970- talet, efter att bolaget gick i konkurs, övertog staten ansvaret för området och utförde saneringsinsatser. Efter saneringen övertogs marken av Svalövs kommun och nyttjades av nya verksamheter innan det visade sig att ytterligare sanering behövs. Undersökningar som utfördes efter 2002 visar att såväl kvarlämnad betong som jordlagren under betsvämmorna och i övriga delområden är påverkade av föroreningar, främst fenoxisyror, klorkresoler och klorfenoler. Området med betsvämmorna utgör ett källområde med en stor andel av den totala mängden föroreningar i området. Riskbedömning visar att föroreningshalter utgör en potentiell fara för markmiljön men ringa risker för människors hälsa. Spridning av föroreningar genom grundvattenmagasinet till Braån utgör en betydelsefull del av riskbilden för området. Ungefär hälften av läckaget från det södra området till Braån kommer från de översta 3 m av jordlagren vid betsvämmorna. I dagsläget pumpas förorenat grundvatten till reningsverket i Landskrona för att minska belastningen på Braån. Idag är Svalövs kommun huvudman för efterbehandlingsåtgärderna i BT Kemi Södra området och åtgärderna bekostas med statliga medel.

Författare

Yevheniya Volchko

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Jenny Norrman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Tore Söderqvist

Enveco Miljöekonomi AB

Frida Franzén

Enveco Miljöekonomi AB

SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Formas (210-2014-90), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-16