Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt
Forskningsprojekt, 2008 – 2011

Projektet utgör en uppstart på ett bredare forskningsengagemang kring frågor om tillförlitlighetsanalys kopplad till byggnaders funktioner. I förlängningen kommer en rad verktyg att skapas med vilka olika designalternativ kan värderas i syfte för att robusta tekniska lösningar ska kunna väljas.
Tidigare forskningsresultat (bl a från områdena byggnadsfysik, byggnadsmaterial) kommer att användas i analyserna och kunskapsluckor identifieras, vilket samtidigt pekar ut behov av nya forskningsresultat, nödvändiga för att ge möjliget att tillämpa tillförlitlighetsanalyser i praktiken. Ansökan avser ett projekt, vilket ska visa arbetsmetodiken och beskriva bedömningsverktygen. Fokus ska läggas på probabilistisk modellering av risk för mögelpåväxt. Som exempel kommer utvalda ventilerade klimatskalsdelar att analyseras med avseende på variationer i klimatförutsättningar och design, i termer av tillförlitlighet. Analysen ska ta hänsyn till tidsberoende förlopp och konstruktioners hygrotermiska minne.

Deltagare

Krystyna Pietrzyk (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2007-01101
Finansierar Chalmers deltagande under 2008–2011

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-07