Karakterisering av metabolism och robusthet Lactococcuccus lactis under olika fermenteringsbetingelser för produktion av startkulturer med förbättrad robusthet
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Startkulturer av Lactococcus lactis används vid produktion av fermenterade livsmedel. Hållbarheten och kvalitén hos startkulturen beror på cellernas robusthet. Robusthet, dvs förmågan att tåla olika typer av stress och påfrestningar, beror starkt på cellernas sammansättning och deras förmåga att syntetisera specifika metaboliter och/eller proteiner. Respiro-fermentativ produktion av L. lactis ger högre utbyte av celler, men cellernas robusthet påverkas negativt. Projektet syftar till att definiera hur robustheten hos starterkulturer korrelerar till cellernas metabola status, vilken påverkas av de specifika odlingsbetingelserna vid produktionen. Satsvisa odlingar under fermentativa och respiro-fermentativa förhållanden kommer att undersökas i termer av proteinexpression och metabolitprofiler: potentiella markörer för robusthet kommer att identifieras. För att bestämma kritiska faktorer i odlingsprocessen som påverkar cellernas robusthet kommer kemostatodlingar att genomföras under fermentativa, respiro-fermentativa och fullt respirativa förhållanden. Odlingar kommer att studeras med flera aktuella genomvida analysmetoder, s.k. omics-analyser. Detta angreppssätt kommer att möjliggöra en precis karakterisering av metabolismen i L. lactis, och kommer att bidra till att designa den bästa processen för att producera starkulturer med hög robusthet. Studien kommer att identifiera vilka förbättringar som kan göras för att optimera fermenteringssteget produktion av startkulturer.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Bettina Lorantfy

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Valeria Mapelli

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Chr. Hansen

Hoersholm, Denmark

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2013-868
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26