Nutrition i tidig ålder och immunologisk mognad med fokus på förebyggande av allergi
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Allergi, alltså en immunologisk reaktion mot ofarliga ämnen, är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och unga i Sverige och andra västländer - en tredjedel av alla svenska barn är idag drabbade. Sjukdomen går inte att bota och alla försök att förebygga allergiutveckling har varit verkningslösa. En fokuserad forskningsansats behövs för att bromsa denna epidemi som drabbar en stor del av befolkningen med livslånga besvär, höga läkemedelskostnader och produktionsbortfall som följd. Dagens kostråd till gravida kvinnor och småbarnsföräldrar är ineffektiva och potentiellt direkt motverkande när det gäller att förebygga allergi, då de inte bygger på kunskap om de mekanismer som styr toleransutveckling mot ofarliga ämnen. Genom att kombinera expertis från olika vetenskapsområden kan vi angripa problemet med hur immunsystemet blir felstyrt. Allergi tycks bero på att spädbarnets immunsystem inte blir tillräckligt kraftigt aktiverat under tidig barndom. Svenska och västerländska spädbarn har en artfattig tarmflora, vilket har visat sig vara en riskfaktor för allergiutveckling. I projektet fokuserar vi på hur en förändrad diet tidigt i livet skulle kunna förebygga allergiutveckling. Kosten och dess näringsämnen har både direkta och indirekta effekter på utvecklingen av immunsystemet då den innehåller: i) främmande ofarliga ämnen som immunsystemet skall utveckla tolerans emot ii)mikroorganismer som bygger upp normalfloran i mag-tarmkanalen iii) näringsämnen såsom omättade fettsyror som påverkar miljön i kroppen, inklusive immunsystemet Vårt forskarkonsortium kombinerar expertis inom näringsforskning, mikrobiologi, immunologi, fysiologi, systembiologi och klinisk allergiforskning. Denna tvärvetenskapliga ansats ger oss tillgång till unika födelsekohorter (grupper av barn som följts från födelsen och framåt) och cellodlingssystem för odling av immunceller från nyfödda. Detta tillsammans med kunskap, nödvändig metodik och ett så kallat systembiologiskt angreppssätt ger oss en unik möjlighet att studera kostens och normalflorans effekt på immunologisk mognad och allergiutveckling. Vi kommer att studera: i) hur fettsyror, vitaminer och spårelement påverkar risken för allergiutveckling ii) hur dessa komponenter i kosten modulerar den nyfödda individens immunsystem iii) hur tillskott av smakportioner i tidig ålder påverkar tarmflorans sammansättning och komplexitet och hur detta relaterar till skydd mot allergiutveckling Projektets mål är att ta fram vetenskapligt väl underbyggda kostråd för gravida kvinnor och spädbarn och därigenom bidra till att vända den negativa utvecklingen av allergiförekomst i västvärlden.

Deltagare

Ann-Sofie Sandberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2013-3154
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06