Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer - IRIMS
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Projektet syftar till att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande. Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande ekosystem men finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst skall kunna etableras, bl.a. förändringar i policy och regelverk.

Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster. Med hjälp av analysverktyget tar projektet fram rekommendationer som vilar på vetenskaplig grund. Projektet bygger på fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma att prägla framtidens städer i Sverige men gör även en internationell utblick med europeiska jämförelser. Projektet skapar nya samverkansrelationer mellan forskningsmiljöer och bidrar med ny kunskap som idag efterfrågas såväl nationellt som internationellt.

Projektledare: Professor Annica Kronsell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Externa parter: Lunds tekniska högskola, Trafik och Väg; Trivector AB; Viktoria Swedish ICT; Samtrafiken; och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Interna parter: Chalmers styrkeområde Transport, avdelningen Design & Human Factors på institutionen för produkt- och produktionsutveckling


Relaterade forskningsprojekt:
Go:Smart,
MaaSiFie

 

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Samtrafiken

Stockholm, Sweden

Trivector

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-03551
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15