Om-renovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Byggnader har av EU [1] pekats ut som den enskilt största sektorn för att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser. De största vinsterna finns att hämta i den befintliga bebyggelsen och EU föreslår strategier med omfattande renovering för att uppnå målen. I det här forskningsprojektet har flerfamiljshus uppförda före 1945 studerats. Många har redan varit renoverade med tidigare energibidrag och då förvanskade vad gäller ursprungliga arkitektoniska värden, men står nu inför nya behov av renovering. Tre frågor har varit i fokus: Vad finns det för information om de här byggnaderna? Vilken information behövs för att skapa strategier för hur de kan renoveras? Vad finns det för möjligheter att energieffektivisera samtidigt som kulturvärden bevaras eller till och med återskapas i en andra större renovering?

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Petra Eriksson

Uppsala universitet

Bygg och teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2019 2 24-28

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Energimyndigheten (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Byggproduktion

Arkitektur

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15