Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Detta projekt studerar viktiga katalytiska processer for produktion av hållbara bränslen nämligen: (a) fotokatalytisk syntes av väte från vatten, (b) katalytisk hydrering av koldioxid till metanol samt (c) katalytisk omvandling av (bio)metan till metanol. Väte är ett attraktivt bränsle eftersom användning av det enbart producerar vatten som produkt vid användning (förbränning). Att omvandla koldioxid till ett användbart bränsle kan vara ett sätt att få in koldioxid i ett användbart kretslopp. Biometan kan vara ett bra bränsle i sig men det är ofta fördelaktigt att omvandla det till ett vätskeformigt bränsle.

Med hjälp av avancerade tidsupplösta röntgenmetoder kommer katalysatorer studeras när de arbetar (in situ/operando). Därmed kan katalysatorns effektivitet kopplas till dess struktur/kemiska tillstånd och värdefull information för design av framtida katalysatorer (och dess aktiva säten) erhålls. Även teoretiska (kvantmekaniska) beräkningar kommer ingå för att stödja tolkningen av experimentella resultat och visa vägen för nya experiment. För att uppnå projektmålen skapas en svensk-tysk konstellation med forskare från Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, MAX IV, Tekniska universitetet i Kaiserslautern samt PETRA III, där olika kompletterande kompetenser ingår. Detta är en unik konstellation där både experimentalister och teoretiker inom katalysatorforsking integreras med ytkemister, ytfysiker och experter inom synkrotronljusmätningar.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Anders Hellman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Hamburg, Germany

Lunds universitet

Lund, Sweden

Max IV-laboratoriet

Lund, Sweden

Universität Paderborn

Paderborn, Germany

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2013-567
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12