Kompetenscentrum katalys KCK
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2014-2017 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, ECAPS AB, Haldor Topsøe A/S, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB och Wärtsilä Finland Oy. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemiteknik, Eva Olsson group och Tillämpad kemi.

Visionen är att med ny- och vidareutvecklad katalytisk teknik bidra till uthålliga transport-, energi- och miljösystem. Programmets mål är att KCK även fortsättningsvis är ett interdisciplinärt internationellt välkänt forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. KCK skall ha en hög produktion av vetenskapliga artiklar och vara en effektiv och attraktiv partner som initierar och utför projekt tillsammans med industrin och andra akademiska grupperingar. Vidare skall KCK, inom sitt definierade verksamhetsområde, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för näringslivet och annan offentlig verksamhet. En viktig uppgift för centret är att utbilda forskare som är attraktiva att anställa för näringslivet såväl som akademin. KCK skall även på andra sätt bidra till kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv.

Forskningen i KCK är organiserad i tre närliggande huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. I det första programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det andra programmet studeras oxidation av bl.a. kolväten och partiklar. Det tredje programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling, där förnybara bränslen är ett prioriterat område.

Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med finansiering från EU, Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer eller från näringslivet. Den breda finansieringen breddar och fördjupar centrets verksamhet.

 

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Teknisk ytkemi

Derek Creaser

Kemisk reaktionsteknik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Hanna Härelind

Teknisk ytkemi

Anders Hellman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Louise Olsson

Kemisk reaktionsteknik

Eva Olsson

Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Samarbetspartners

ECAPS AB

Solna, Sweden

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Wärtsilä Finland

Vaasa, Finland

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Energimyndigheten

Projekt-id: 22490-3
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Scania CV AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Haldor Topsoe

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Wärtsilä Finland

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

ECAPS AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Volvo Cars

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Volvo Group

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12