Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik
Forskningsprojekt , 2011 – 2017

Arkitekturen och arkitekturprofessionen står inför nya utmaningar: hållbar utveckling kräver användning av ny, avancerad byggteknik; anpassning och återanvändning av befintligt byggnadsbestånd blir en allt viktigare uppgift; urban utveckling kräver integration av olika kunskapsfält; avancerade ICT-verktyg påverkar designpraktik och byggproduktion. Dessa utmaningar innebär även nya möjligheter för arkitekturprofessionen att skapa hållbar byggd miljö, och att bidra till forskningen genom arkitekturtänkandets potential att hantera komplexitet. För detta behövs utveckling av integrerade teorier och metoder, baserade i arkitekturdisciplinen och där designtänkandet står i centrum. Denna starka forskningsmiljö ser den byggda miljön som en materiell kultur och arkitekturen som en "skapande disciplin". Från detta perspektiv, kopplat till hållbar utveckling, fokuseras fyra samverkande forskningsteman: "Materiella mekanismer", "Historia", "Undersökande modellering" och "Alteration". En unik samling svenska och internationella forskare och arkitekturpraktiker bildar en gemensam plattform i syfte att skapa en dynamisk forskningsmiljö som tillvaratar arkitekturtänkandets potential i forskning om komplexa frågor i den byggda miljön. Koncentrerade forskningsprojekt kombineras med utåtriktade aktiviteter, vilket kommer att ge betydelsefulla bidrag till teorier och metoder inom såväl arkitekturforskning som arkitekturpraktik.

Deltagare

Fredrik Nilsson (kontakt)

Vicerektor vid Arkitektur

Michael Asgaard Andersen

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Monica Billger

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Claes Caldenby

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Karel Deckers

vid Unknown organization

Halina Dunin-Woyseth von Turow

Gästprofessor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Catharina Dyrssen

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Paula Femenias

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Julia Fredriksson

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Michael U. Hensel

vid Unknown organization

Nel Janssens

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Daniel Koch

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Johan Liekens

vid Unknown organization

Johan Linton

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Utbildning - Arkitekturens teori och metod

Frans Magnusson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Lars Marcus

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Stig Anton Nielsen

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Daniel Norell

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Utbildning - Arkitekturens teori och metod

Karl-Gunnar Olsson

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Anna Maria Orrù

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Atli Magnus Seelow

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Andrej Slavik

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Beata Stahre Wästberg

Senior forskare vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering, Interaktionsdesign

Liane Thuvander

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Malgorzata Zboinska

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 259-2011-75
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://architectureinthemaking.se

Senast uppdaterat

2019-06-03