ModElling the Global Earth system (MERGE)
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Även om vi redan idag har tillräcklig kunskap om klimatförändringarna för att motivera utsläppsminskande åtgärder och en anpassning av samhället, finns det fortfarande ett behov av att bättre förstå de osäkerheter som återstår när det gäller att bedöma klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Dessa osäkerhetsfaktorer har att göra med klimatkänslighet, återkoppling från och samverkan med jordsystemet samt ofullständig kunskap om samspelet mellan fysiska och biologiska beståndsdelar av klimatet/jordsystemet. Forskning om detta kan i sin tur stödja begränsnings- och anpassningsinsatser på global, regional och lokal nivå.

Visionen för MERGE är att inrätta och utveckla ett centralt nav för mångvetenskaplig modellering av klimatet/jordsystemet med världsledande forskning och forskarutbildning om samspelet mellan klimatet och jordbiosfären (bland annat växtlighet, markanvändning, biogeokemiska kretslopp och aerosoler).

Verksamheten inkluderar också en samhällsdialog mellan forskare och intressenter.

De fyra forskningsområdena beskrivs mer detaljerat på MERGE:s engelska webbsidor, projektlänken:

Modellutveckling och scenarier
Förhistoriska klimat- och växtlighetsvariationer
Växtlighet, utsläpp och partiklar
Avancerad data- och modellanalys

Deltagare

David Simpson (kontakt)

Adjungerad professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

SMHI

Norrköping, Sweden

Finansiering

Lunds universitet

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://www.merge.lu.se/

Senast uppdaterat

2020-07-24