Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)
Forskningsprojekt, 2013 – 2018

Vi kommer att utveckla ett nytt bioraffinaderikoncept där inhemska råvaror, i form av grenar, rötter och toppar (GROT) samt mikroalger, konverteras till en uppsättning bulk- och finkemikalier. Adipinsyra, startmaterial för tillverkning av bl.a. nylon, kommer att produceras genom mikrobiell omvandling av kolhydrater från råvarorna. Aromatiska kemikalier, som tereftalsyra, kommer tillverkas genom biokonvertering av ligninfraktionen i GROT. Separationsteknik och förbehandling kommer att utvecklas för att erhålla en ligninprodukt som kan användas för produktion av aromatiska ämnen. Möjligheten att använda mikroalger som en källa för värdefullare kemikalier ska också utvärderas. Sidoströmmar kommer att genomgå anaerob rötning och behandling i bioelektrokemiska system för att möjliggöra återvinning av näringsämnen och förbättra vattenekonomin. Experimentella data från projektet samt litteraturdata kommer användas för att analysera hela bioraffinaderiprocessens miljöpåverkan, inklusive indirekta effekter av att producera och skörda råvarorna. Möjligheterna att integrera processen med befintlig industri och vilka ekonomiska fördelar detta kan medföra kommer också att utvärderas. Miljöeffekterna av en uppskalning till industriell nivå utreds parallellt med utvecklingen av den nya tekniken. Studierna kommer att göra det möjligt att bestämma vilken teknikutveckling som är nödvändig för att säkerställa att den nya bioraffinaderitekniken blir miljömässigt och ekonomiskt hållbar

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Thore Berntsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Maurizio Bettiga

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Christel Cederberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Carl Johan Franzén

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Simon Harvey

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Mathias Janssen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Christel Kampman

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Emma Karlsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Valeria Mapelli

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Joshua Mayers

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Stavros Papadokonstantakis

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Karin Pettersson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Elin Svensson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Nikolaos Xafenias

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 213-2013-78
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN612-0806-13
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/bi...

Senast uppdaterat

2020-03-16